Monday, June 6, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 125

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಆದಿರೂಪಂ
ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ದೇವದೇವಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ತ್ರೇತಾರಾಮಂ
ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ತ್ರಿಜಗಕ್ಷೇಮಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ವಾಸುದೇವಂ
ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಮಾಧವಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಪಾಪಹಾರಂ
ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಪುಣ್ಯದಾಯಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗಂಧತಿಲಕಂ
ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಸುಜನಪುಳಕಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ತ್ರಿಜಗಪಾಲಂ
ದಶರೂಪಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಂ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೭.೦೬.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment