Tuesday, August 9, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 145

ಆದಿವರಾಹ ಧ್ಯಾನಮಂತ್ರ

ವಸುಧಾಹೃದಯಂ ದೇವಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ತೃತೀಯಾವತಾರಂ
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಹರಂ ಆದಿವರಾಹಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ

                                  ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೦.೦೮.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment