Wednesday, August 31, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 152

ಶ್ರೀಆದಿಕೂರ್ಮ ನಿತ್ಯಧ್ಯಾನಮಂತ್ರ

ಮಂದಾರಧರಂ ದೇವಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ದ್ವಿತೀಯಾವತಾರಂ
ಅಮೃತಂ ಸುರಗಣಪರಂ ಶ್ರೀಆದಿಕೂರ್ಮಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೩೧.೦೮.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment